Ogólne Warunki Umowy

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw mają zastosowanie do wszystkich ofert, zamówień, umów sprzedaży oraz dostawy towarów oferowanych przez Plantag Spółka
   z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyłączeniem transakcji dokonywanych z osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Użyte w treści Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw pojęcia będą miały następujące znaczenie:
   • OWU” – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Plantag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
   • Plantag” – Plantag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
    w Żmigrodzie;
   • Partner Umowy„- każdy podmiot, nie będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składający Plantag ofertę, zapytanie, Zamówienie lub zawierający z Plantag umowę sprzedaży Towarów;
   • Umowa” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Plantag i Partnerem Umowy;
   • Towar” – wszelkie rzeczy ruchome, znajdujące się w ofercie sprzedaży Plantag, które zostały objęte Zamówieniem lub Umową;
   • Zamówienie” – oferta zawarcia Umowy składana Plantag przez Partnera Umowy;
   • Dzień Roboczy” – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
  • W zakresie czynności wskazanych w pkt 1.1. OWU zastosowanie mają wyłącznie niniejsze OWU. Wszelkie inne ustalenia i warunki, w szczególności ogólne warunki sprzedaży, oferty, regulaminy albo wzory umów dostarczone przez Partnera Umowy nie wiążą Stron, także pomimo braku wyraźnego sprzeciwu Plantag, chyba że Strony na piśmie uzgodnią inaczej.

 

 1. Zamówienia
  • Zamówienie składane przez Partnera Umowy, bez względu na sposób jego złożenia, wiąże Partnera Umowy. Plantag rozpoczynając procedurę realizacji Zamówienia upoważniony jest do złożenia odpowiedzi na Zamówienie najpóźniej w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych, licząc od daty jego otrzymania w sposób umożliwiający zapoznanie się z Zamówieniem, oznaczając warunki realizacji Zamówienia, w tym w szczególności termin dostawy. Plantag Zapewnia, iż procedura realizacji Zamówień złożonych do godziny 10.00 rozpocznie się
   w dniu, w którym Zamówienie zostanie złożone. Dla Zamówień złożonych po godzinie 10.00 rozpoczęcie procedury realizacji Zamówienia może nastąpić w dniu następnym.
  • Zamówienia powinny być składane w następujący sposób:
   • pocztą elektroniczną na adres: info@plantag.pl – przy czym Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia jego treści przez Plantag, przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Partnera Umowy;
   • przedstawicielowi technicznemu Plantag, przy czym Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia jego treści przez Plantag, przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Partnera Umowy lub telefonicznie przez dział logistyki Plantag;
   • telefonicznie w dziale logistyki Plantag, przy czym Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia jego treści przez Plantag, przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Partnera Umowy lub telefonicznie przez dział logistyki Plantag;
   • faksem, przy czym Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia jego treści przez Plantag, przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Partnera Umowy lub telefonicznie przez dział logistyki Plantag.
  • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje pochodzące od Plantag, znajdujące się
   w jakichkolwiek materiałach Plantag, skierowane do ogółu lub przekazywane Partnerowi Umowy, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
  • Przedstawiciele handlowi, przedstawiciele techniczni lub inni przedstawiciele dystrybucji Plantag są upoważnieni wyłącznie do przyjęcia Zamówienia, chyba że OWU stanowią inaczej. Osoby wskazane w zdaniu poprzedzającym nie są upoważnione do ustalania odmiennych warunków współpracy niż zawarte w OWU, potwierdzania Zamówień, składania przyrzeczeń, zapewnień, przyjmowania w imieniu i na rzecz Plantag jakichkolwiek wpłat na poczet ceny sprzedaży, bądź składania innych deklaracji, w szczególności dotyczących warunków i uznania praw Partnera Umowy wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne, gwarancji, jakości Towaru lub jego przydatności, chyba że inne postanowienia OWU wyraźnie przyznają im takie uprawnienie.

 

 1. opakowania
  • Plantag nie ponosi kosztów zabezpieczenia i transportu Towarów do miejsca wskazanego
   w Zamówieniu przez Partnera Umowy poza przypadkami wskazanymi w pkt 3.2. do 3.6. albo gdy Strony ustaliły pisemnie inne warunki.
  • Plantag oznaczy koszty zabezpieczenia i transportu w potwierdzeniu Zamówienia, ustalając ich wartość indywidualnie przy uwzględnieniu rodzaju zamówionych Towarów i ich całkowitej wartości.
  • Wszelkie inne koszty powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Plantag, a dotyczące dodatkowego, niestandardowego zabezpieczenia, opakowania lub transportu Towarów,
   a także ich wydania, ponosi Partner Umowy, chyba że Strony w drodze indywidualnych negocjacji ustaliły inne warunki.
  • Partner Umowy ma obowiązek wydać na żądanie Plantag użyczone pojemniki. Do czasu odebrania pojemników przez Plantag, Partner Umowy przechowuje pojemniki na własny koszt i ryzyko.
  • Partner Umowy ponosi wobec Plantag odpowiedzialność cywilną za szkody na użyczonych pojemnikach powstałe z przyczyn leżących po jego stronie.
  • Koszty utylizacji odpadów związanych z transportem Towarów, w szczególności pozostałych opakowań transportowych, ponosi Partner Umowy.

 

 1. Płatność
  • Partner Umowy zobowiązany jest dokonywać wszelkich płatności na rzecz Plantag
   w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Plantag.
  • Partner Umowy zobowiązany jest dokonywać płatności w walucie polskiej. Zapłata
   w walucie innej niż polski złoty, może być dokonana wyłącznie w przypadku wcześniejszego, pisemnego uzgodnienia Plantag i Partnera Umowy w zakresie kursu waluty i dokładnego terminu zapłaty. W przypadku dokonania zapłaty w walucie innej niż polski złoty bez uzgodnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, lub niezgodnie z jego warunkami, Plantag jest upoważniony do zaliczenia dokonanej zapłaty według własnego uznania, po dowolnie przyjętym kursie.
  • W przypadku, gdy Partner Umowy opóźnia się ze zapłatą, Plantag upoważniony jest do naliczenia odsetek za każdy dzień opóźnienia w wysokości 15 % w skali roku.
  • W przypadku pozostawania Partnera Umowy w zwłoce z zapłatą, Plantag jest upoważniony do żądania od Partnera Umowy zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
  • W przypadku opóźnienia się Partnera Umowy z zapłatą na rzecz Plantag jakiejkolwiek wymagalnej wierzytelności, trwającego co najmniej 90 dni, wszystkie pozostałe wierzytelności, jakie Plantag posiada wobec Partnera Umowy, stają się natychmiast wymagalne, chyba że Partner Umowy wykaże w sposób nie budzący wątpliwości,
   że przyczyna opóźnienia nie leży po jego stronie.
  • Strony ustalają, iż w przypadku, gdy Plantag posiada wobec Partnera Umowy kilka wymagalnych wierzytelności wynikających z kilku Umów, wszelkie kwoty wpłacane przez Partnera Umowy będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet wierzytelności najdawniej wymagalnych. Wpłacone kwoty, jeśli nie wystarczają na spłatę całego długu posiadanego przez Partnera Umowy wobec Plantag, będą zaliczane, z zastrzeżeniem postanowień zdania pierwszego, najpierw na koszty procesowe, potem na odsetki, a w końcu na poczet świadczenia głównego.

 

 1. Potrącenie
  • Partner Umowy upoważniony jest do potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec Plantag wyłącznie w przypadku, gdy wierzytelności te zostały uznane przez Plantag lub zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego.

 

 1. Prawo odmowy spełnienia świadczenia
  • Plantag zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy zamówionych Towarów w przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia Plantag poweźmie informację o sytuacji finansowej Partnera Umowy, która może uniemożliwić lub opóźnić zaspokojenie wierzytelności Plantag z tytułu sprzedaży Towarów, w szczególności o niewypłacalności Partnera Umowy albo opóźnieniu
   w zapłacie jakichkolwiek innych wcześniej wymagalnych wierzytelności Plantag.
   W przypadku zawiadomienia Partnera Umowy o wstrzymaniu dostawy zamówionych Towarów, dostawa będzie możliwa po zapłacie całej ceny sprzedaży za zamówione Towary. W takim przypadku, termin dostawy oznaczony w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia będzie liczony od daty dokonania zapłaty całej ceny sprzedaży za zamówione Towary.
  • Prawo odmowy spełnienia świadczenia, o którym mowa w pkt 6.1., nie będzie stosowane przez Plantag w przypadku, gdy Partner Umowy zabezpieczy płatności poprzez gwarancje bankowe albo ubezpieczeniowe.

 

 1. Dostawa
  • Termin dostawy Towarów oznaczony jest w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Plantag jest upoważniony do zmiany terminu dostawy Towarów w przypadku, gdy Partner Umowy niezwłocznie po złożeniu Zamówienia nie dostarczy dokumentów niezbędnych
   do przygotowania Towarów albo nie spełni innych warunków oznaczonych w Zamówieniu lub potwierdzeniu Zamówienia.
  • W przypadku, gdy dostawa dokonywana jest kurierem, Partner Umowy zobowiązany jest dokładnie zbadać przesyłkę przed jej odbiorem. W przypadku istnienia widocznych, jawnych uszkodzeń (ubytku) przesyłki, Partner Umowy winien jeszcze przed jej odbiorem spisać wraz z kurierem protokół widocznych uszkodzeń. Zaniechanie sporządzenia protokołu skutkuje utratą przez Partnera Umowy prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od kuriera.
  • Termin dostawy będzie uważany za zachowany, jeśli Towar zostanie nadany kurierem
   w uzgodnionym terminie albo opuści magazyn Plantag w inny sposób, prowadzący
   do dostarczenia go Partnerowi Umowy.
  • Partner Umowy akceptuje, iż Plantag ma prawo dokonać i rozliczyć dostawy częściowo, chyba że Partner Umowy w Zamówieniu zastrzegł wyraźnie, iż dostawa obejmująca wszystkie zamówione Towary ma zostać dokonana jednorazowo.
  • W przypadku opóźnienia dostawy z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od Plantag (np. siła wyższa, niewystarczające zaopatrzenie w surowce i materiały pomocnicze lub energię, niemożność pozyskania środków transportu, strajk, działania administracji publicznej), termin dostawy ulega wydłużeniu o czas trwania przeszkody w realizacji dostawy, nie dłużej jednak niż o dwa miesiące. Jeśli opóźnienie trwa dłużej niż 2 miesiące, Plantag jest upoważniony do odstąpienia od Umowy w terminie jednego miesiąca od daty upływu dwumiesięcznego terminu. W przypadku, gdy z przyczyn, o których mowa
   w zdaniu pierwszym, dostawa jest niemożliwa do zrealizowania, Plantag jest zwolniony
   z obowiązku dostawy.
  • Plantag zobowiązany jest bezzwłocznie informować Partnera Umowy o przewidywanym wydłużeniu terminu dostawy bądź o ostatecznym braku możliwości realizacji dostawy.
   W przypadku braku możliwości realizacji dostawy lub odstąpienia od Umowy, Plantag zwróci na żądanie Partnera Umowy już otrzymane świadczenia wzajemne.
  • W przypadku zwłoki Plantag w dostawie, Partner Umowy upoważniony jest do odstąpienia od Umowy wyłącznie po uprzednim wezwaniu Plantag do zrealizowania dostawy wyznaczając dodatkowy termin na dokonanie dostawy, nie krótszy niż 14 Dni Roboczych.
  • Plantag w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej związanej ze zwłoką w dostarczeniu Towaru, ponosi odpowiedzialność wyłącznie w ramach rzeczywistej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 

 1. Wskazówki lakierniczo-techniczne
  • Pomiędzy Towarami pochodzącymi z różnych serii mogą występować nieznaczne różnice
   w odcieniach. W przypadku lakierowania lub nanoszenia powłok na jednej spójnej powierzchni, Partner Umowy powinien stosować materiał o tym samym numerze serii. Niestosowanie się do wytycznych wskazanych w zdaniu poprzedzającym, wyłącza odpowiedzialność Plantag za powstałe szkody.
  • Towary powinny być stosowane na prawidłowo przygotowanych podłożach. Plantag nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z zastosowaniem Towarów użytych na niewłaściwie przygotowanym podłożu.
  • Instrukcje dostarczane przez Plantag stanowią ogólne wytyczne dotyczące przeznaczenia
   i sposobu użycia Towarów. Różnorodność zastosowań każdego Towaru i szczególnych jego właściwości, obliguje Partnera Umowy do wykonania we własnym zakresie testów Towarów, w celu ustalenia przydatności do zamierzonego użycia.
  • Towary dostarczane przez Plantag posiadają terminy przydatności, w których powinny zostać wykorzystane. Plantag nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej, bez względu na jej podstawę, w przypadku stosowania przez Partnera Umowy Towarów, których termin przydatności upłynął.

 

 1. Gwarancja – Odpowiedzialność cywilna za wady fizyczne
  • Plantag udziela gwarancji na dostarczone Towary i oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych.
  • W przypadku wykonania Towarów na podstawie pisemnej specyfikacji przedłożonej przez Partnera Umowy, Plantag nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i właściwości Towarów wykonanych według podanych przez Partnera Umowy specyfikacji.
  • Informacje podane przez Plantag w katalogach, cennikach i innych materiałach marketingowych w formie tekstowej i obrazowej, oraz dane dotyczące wymiarów, masy
   i wydajności nie stanowią gwarancji wskazanych właściwości Towarów.
  • Udzielona gwarancja nie obejmuje wad nieistotnych, które nie uniemożliwiają wykorzystania Towaru do zamierzonego celu. Wady nieistotne nie upoważniają Partnera Umowy
   do odmowy przyjęcia Towaru.
  • Partner Umowy jest zobowiązany skontrolować przy odbiorze każdą pojedynczą dostawę pod względem ilości i jakości Towarów i niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego tygodnia od dnia dostawy, złożyć pisemną reklamację dotyczącą wykrytych wad.
   W przypadku nie zgłoszenia reklamacji przez Partnera Umowy, Plantag nie ponosi odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji za ilość i jakość Towarów odebranych przez Partnera Umowy. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych Towaru, Plantag zobowiązany jest do usunięcia istniejących wad bądź dostarczenia Towaru bez wad, według wyboru Plantag. W przypadku późniejszego spełnienia świadczenia wynikającego z Umowy, Plantag ponosi dodatkowe koszty niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności kosztów transportu, o ile nie ulegną one zwiększeniu wskutek przemieszczenia Towaru przez Partnera Umowy w inne miejsce niż miejsce dostawy. Plantag zastrzega sobie prawo do odmowy późniejszego spełnienia świadczenia, jeśli tylko wiąże się ono
   z kosztami nieproporcjonalnie wysokimi do wartości Zamówienia.
  • W przypadku ujawnienia się wady fizycznej, Partner Umowy jest zobowiązany wyznaczyć pisemnie odpowiedni termin do wykonania zobowiązania wskazanego w pkt 9.5., nie krótszy niż 21 Dni Roboczych.
  • W przypadku nie wykonania przez Plantag obowiązków wskazanych w pkt 9.5.
   w wyznaczonym zgodnie z OWU terminie, Partner Umowy jest upoważniony
   do odstąpienia od Umowy, żądania obniżenia ceny sprzedaży albo odszkodowania
   na warunkach wskazanych w OWU.
  • Za wady fizyczne nie będą uznawane wady powstałe w wyniku naturalnego zużycia Towaru, nieprawidłowych działań Partnera Umowy albo osób trzecich błędnego lub niedbałego przygotowania podłoża, nieprawidłowego zastosowania Towarów oraz wad powstałych w wyniku szczególnych wpływów zewnętrznych, nieprzewidzianych przez Strony.
  • Roszczenia Partnera Umowy z tytułu udzielonej gwarancji na zasadach opisanych
   w pkt 9. mogą być dochodzone wobec Plantag w terminie jednego roku licząc od dnia wydania Towaru.
  • Odpowiedzialność Plantag za wady fizyczne Towarów ograniczona jest wyłącznie
   do gwarancji wskazanej w pkt 9.

 

 1. Odpowiedzialność cywilna za wady prawne
  • Plantag zapewnia, iż dostarczone Towary wolne są od wad prawnych.
  • W zakresie terminu dochodzenia roszczeń wobec Plantag, stosuje się odpowiednio pkt 9.9.
  • Odpowiedzialność Plantag za wady prawne jest wyłączona, w przypadku gdy Partner Umowy zawrze bez wcześniejszej zgody Plantag jakiekolwiek porozumienie z osobą trzecią, a także, gdy Partner Umowy nie powiadomi Plantag niezwłocznie o podniesionych roszczeniach osoby trzeciej.

 

 1. Odpowiedzialność cywilna za odszkodowanie i zbędne wydatki
  • Plantag ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem rażącej niedbałości Plantag.
  • W przypadku zwykłego zaniedbania, Plantag ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie w przypadku naruszenia istotnych obowiązków, przy czym roszczenie odszkodowawcze w tym przypadku ograniczone jest do wysokości zwykłej szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz szkód nietypowych. Partner Umowy jest zobowiązany do poinformowania Plantag w Zamówieniu o szczególnych ryzykach, które mogą powodować nietypowe szkody oraz o wartości takich szkód.
  • Plantag nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za wady nieistotne.

 

 1. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
  • Plantag zastrzega sobie własność wszystkich dostarczonych Towarów do momentu dokonania przez Partnera Umowy zapłaty za zamówione Towary. W przypadku opóźnienia w zapłacie Plantag jest upoważniony do odebrania Towaru od Partnera Umowy bez uprzedniego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Odebranie Towaru nie jest jednoznaczne ze złożeniem przez Plantag oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  • W przypadku dokonania zajęcia w postępowaniach egzekucyjnych, zabezpieczających, Towarów objętych zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 12.1., Partner Umowy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Plantag o takim zdarzeniu.
  • W przypadku, gdy przedmiot dostawy zostanie nierozerwalnie połączony lub zmieszany
   z przedmiotami, które nie należą do Plantag, Plantag nabywa własność powstałych rzeczy proporcjonalnie do wartości połączonych lub zmieszanych rzeczy w momencie połączenia lub zmieszania.

 

 1. Prawa ochronne / poufność
  • Partner Umowy zobowiązuje się do przekazywania Plantag w celu realizacji Zamówienia
   wyłącznie dokumentów oraz rzeczy, do których posiada odpowiednie prawa. Partner Umowy zobowiązuje się zwolnić Plantag z roszczeń osób trzecich i zaspokoić wszelkie szkody powstałe z przyczyny naruszenia zobowiązania wskazanego w zdaniu pierwszym.
  • Plantag zastrzega wszelkie prawa własności i prawa autorskie na wszystkich wzorach, modelach, rysunkach, kosztorysach, kalkulacjach i innych informacjach przekazanych Partnerowi Umowy pisemnie, a także w formie elektronicznej. Informacji tych Partner Umowy zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim.
  • Partner Umowy zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które zostaną przez Plantag wyraźnie oznaczone jako poufne, bądź których konieczność utrzymywania
   w tajemnicy wynika z okoliczności ich przekazania.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Do OWU oraz wszelkich czynności prawnych pomiędzy Plantag i Partnerem Umowy zastosowanie znajdują wyłącznie przepisy prawa polskiego.
  • W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWU stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące.
  • Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Plantag i Partnerem Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Plantag.
  • Miejscem spełnienia świadczeń wynikających z Umowy pomiędzy Plantag i Partnerem Umowy jest siedziba Plantag.