INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ „PLANTAG” SP. Z O.O.

Szanowni Państwo.

W dniu 25 maja 2018 r. w Polsce zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako:
„RODO”). Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest i pozostanie Spółka „Plantag” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Żmigrodzie
przy ul. Parkowej 4a, 55-140 Żmigród, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000044107, NIP: 9151619067, REGON: 932676227, kapitał zakładowy w wysokości: 410.000,00 złotych (dalej jako: „Plantag”).

Plantag przetwarza i będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy sprzedaży, bądź zawarciem umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Plantag (dalej jako: „Umowa”).

Ponadto, Plantag przetwarza i będzie przetwarzać informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (Internet, rejestr KRS, baza CEiDG), tworząc własną bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych.

Wszelkie pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompleksowe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w niniejszej informacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:

 1. zgoda, tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych, wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania Umowy lub podjęcia z Państwa inicjatywy przed jej zawarciem (np. poprzez złożenie zamówienia towarów oferowanych przez Plantag), wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Plantag obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Plantag, wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

W oparciu o powyższe legalne podstawy przetwarzania danych, Plantag będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Plantag nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
 2. w celu oferowania produktów Plantag, analizy możliwości zawarcia Umowy, oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy lub jej wykonaniem, w tym poprzez budowanie Państwa profilu jako kontrahenta, analizowanie go i tworzenie prognoz oraz potrzeb, a następnie –
  w razie zawarcia Umowy – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa zamówień, a także zawarcia umów towarzyszących np. umów zabezpieczających wierzytelności Plantag,
 3. w celu przestrzegania przez Plantag przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
 4. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy, w celu marketingu produktów Plantag w związku z Umową, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
 5. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej Plantag w zakładce http://plantag.pl/kontakt/ – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy
z następujących terminów:

 1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo
 2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Plantag, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Plantag podmiotom, tj.:

 1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Plantag, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom podatkowym i prawnym, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 2. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwu danych przez Spółkę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, a także zawarcie Umowy.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego
na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych. Ponadto, przysługiwać Państwu będzie
prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Plantag nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z Państwa danymi oraz celem wykonywania ww. praw, mogą Państwo kontaktować się z Administratorem
w formie pisemnej, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: „Plantag” Sp. z o.o., ul. Parkowa 4a,
55-140 Żmigród, lub drogą elektroniczną na e-mail: alina.nowakowska@plantag.pl .

W przypadku udostępnienia przez Państwa spółce Plantag danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, prosimy
o poinformowanie tych osób:

 1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Plantag,
 2. o tym, że Plantag jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
 3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego Spółka pozyskała ich dane.